Disclaimer & Privacy

Deze website is eigendom van Full Stop Creative VOF
Contactgegevens: Full Stop Creative VOF – Kimberly Wattier & Pieter De Ruyck
E-mail: info@fullstopcreative.be

1. Algemene voorwaarden
Door het gebruik van deze website, geef je aan dat je akkoord gaat met de voorwaarden en het beleid van deze website. Full Stop Creative VOF behoudt ten aller tijde het recht om de inhoud van deze voorwaarden, het privacy beleid en de disclaimer te wijzigen. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden, wordt de klant/gebruiker geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien je een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op uw verzoek bezorgd worden.

2. Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze site bevat (logo’s, teksten, beelden, …) zijn eigendom van Full Stop creative VOF. Het verspreiden van content die afkomstig is van de website, is toegestaan mits er een correcte vermelding naar de bron wordt weergegeven: de naam van Full Stop Creative VOF inclusief een directe link naar deze website. Alle info op deze site is gratis, tenzij anders vermeld en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.

3. Zorgvuldigheid en beperkte aansprakelijkheid
De informatie op de website van Full Stop Creative VOF is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We besteden ook aandacht aan het up-to-date houden van de informatie. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Full Stop Creative VOF kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, onbedoelde typfouten, onvolledige of incorrecte informatie.

4. Privacy/ GDPR
In deze privacyverklaring geven we transparante informatie over hoe Full Stop Creative VOF omgaat met persoonsgegevens die via de website verworven zijn. De privacy wordt gewaarborgd, waarbij we zorgvuldig om gaan met persoonsgegevens. Full Stop Creative VOF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit betekent concreet dat:

 • je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • we maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Full Stop Creative VOF verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer:

 • Klantenadministratie & klantenbinding
 • Opvolgen van bestellingen en leveringen
 • Facturatie
 • om je vraag te kunnen beantwoorden, indien je contact met ons opneemt via onze contactgegevens of via het contactformulier op de website.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • identificatiegegevens: naam en voornaam, adres, telefoonnummer of gsm nummer, BTW nummer.

4.1. Bewaarperiode
Full Stop Creative VOF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens via het e-mailadres en/of contactformulier zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

4.2. Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij via onze website mochten ontvangen. Je kan contact met ons hierover opnemen via: info@fullstopcreative.be

4.3. Klacht
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be.